شرایط لازم برای تغییر نظام سیاسی افغانستان فراهم نیست

در حال حاضر شرایط لازم برای تغییر نظام سیاسی افغانستان از ریاستی به پارلمانی فراهم نیست

در ترکیب شورای عالی صلح افغانستان باید تجدید نظر شود

در ترکیب شورای عالی صلح افغانستان باید تجدید نظر شود تا کارآیی لازم را داشته باشد

ترامپ و تکرار سناریوی ادعاهای آمریکا در افغانستان!

مصاحبه با آقای لیاقت علی امینی آگاه مسائل سیاسی

احتمال تغییر در سیاست های امریکا در قبال افغانستان با روی کار آمدن دونالد ترامپ

با روی کار آمدن دونالد ترامپ سیاست های امریکا در قبال افغانستان دچار تغییراتی خواهد شد