راه حل اختلافات در افغانستان تفاهم، پذیرش نظرات همدیگر و خودداری از اعمال قدرت و نیرنگ است

راه حل اختلافات در افغانستان تفاهم، پذیرش نظرات همدیگر و خودداری از اعمال قدرت و نیرنگ است

راه حل اختلافات بوجود آمده بویژه در مورد صدور تذکره های الکترونیکی در افغانستان تفاهم، پذیرش نظرات همدیگر و خودداری از اعمال قدرت و نیرنگ است

آل سعود مأموریت دارد با پول خود استکبار را بر دنیا مسلط کند

آل سعود مأموریت دارد با پول خود استکبار را بر دنیا مسلط کند

آل سعود مأموریت دارد با پول خود استکبار را بر دنیا مسلط کند و این مأموریت را پیگیری می کند

سیاست های تعصب آلود در نظام سیاسی افغانستان سبب واکنش ها و مخالفت ها شده است

سیاست های تعصب آلود در نظام سیاسی افغانستان سبب واکنش ها و مخالفت ها شده است

سیاست های تعصب آلود در دولت و نظام سیاسی افغانستان از جمله در رابطه با توزیع تذکره های الکترونیکی سبب واکنش و مخالفت هایی شده است

صدور تذکره های الکترونیکی یک برنامه ملی و به نفع افغانستان است که نباید به تأخیر بیفتد

صدور تذکره های الکترونیکی یک برنامه ملی و به نفع افغانستان است که نباید به تأخیر بیفتد

صدور تذکره ها (شناسنامه ها) ی الکترونیکی یک برنامه ملی و به نفع افغانستان است و نباید به تأخیر بیفتد