کشورهای خارجی در مبارزه با تروریزم با دولت افغانستان هم نوا باشند

کشورهای خارجی و بویژه غربی ها که ادعای همکاری با افغانستان را دارند از سیاست های این کشور در مبارزه با تروریزم حمایت کنند

اجلاس مونیخ با آنچه در کشورهای جهان سوم می گذرد تماس مستقیم برقرار نکرد

اجلاس مونیخ با آنچه در کشورهای جهان سوم از جمله افغانستان می گذرد تماس مستقیم برقرار نکرد و دغدغه آن چگونگی خروج اروپا و امریکا از وضعیت کنونی بود

مخالفت پاکستان با سرمایه گذاری کشورهای عربی در افغانستان

عبدالقادر کامل تحلیلگر سیاسی می گوید : پاکستان در واقع با انفجار قندهار و کشتن دیپلماتهای امارات هشدار داد که کشورهای عربی در افغانستان سرمایه گذاری نکنند .

تروریزم پروری و آتش افروزی پاکستانی ها دامن خودشان را گرفته است

تروریزم پروری و آتش افروزی پاکستانی ها اکنون دامن خودشان را گرفته است