برهم خوردگی اوضاع افغانستان به این خاطر است که امریکا در این کشور شکست خورده است

برهم خوردگی اوضاع افغانستان به این خاطر است که امریکا در برنامه های خود در افغانستان شکست خورده است

تروریست ها تعداد زیادی از مردم را در میرزا ولنگ به قتل رسانده و در گورهای دسته جمعی انداخته اند

تروریست ها و هراس افکنان تعداد زیادی از مردم غیرنظامی را در میرزا ولنگ به طرز فجیعی به قتل رسانده و در گورهای دسته جمعی انداخته اند

حلقاتی در دولت افغانستان در ناامنی های شمال این کشور نقش دارند

علاوه بر سیاست های منطقه ای و بین المللی حلقاتی در دولت افغانستان هم در ناامنی های شمال این کشور نقش دارند

دولت امریکا به دنبال توجیه شکست سیاست های خود در افغانستان است

دولت امریکا در نظر دارد با سپردن کنترل جنگ افغانستان به شرکت های خصوصی امنیتی از زیر بار مسوولیت شانه خالی کند