نشست های صلح در صورتی به نتیجه می رسد که پاکستان سیاست های خصمانه خود را کنار بگذارد

نشست های صلح در صورتی به نتیجه می رسد که پاکستان سیاست های خصمانه خود را کنار بگذارد

نشست های صلح در صورتی که پاکستان سیاست های خصمانه خود نسبت به افغانستان را کنار بگذارد نتیجه بخش خواهند بود

مذاکرات صلح تنها راه حل مشکلات افغانستان است

مذاکرات صلح تنها راه حل مشکلات افغانستان است

دولت افغانستان و طالبان باید به این نتیجه برسند که مذاکرات صلح تنها راه حل مشکلات این کشور است

استقبال کنندگان از سخنرانی دونالد ترامپ در مورد برجام و ایران انگشت شمارند

استقبال کنندگان از سخنرانی دونالد ترامپ در مورد برجام و ایران انگشت شمارند

تعداد استقبال کنندگان از سخنرانی دونالد ترامپ در مورد برجام و جمهوری اسلامی ایران انگشت شمارند

تصرف بخش هایی از منطقه میرزا ولنگ توسط مخالفان مسلح تلفاتی به مردم وارد نکرده است

تصرف بخش هایی از منطقه میرزا ولنگ توسط مخالفان مسلح تلفاتی به مردم وارد نکرده است

در نتیجه تصرف بخش هایی از منطقه میرزا ولنگ توسط مخالفان مسلح تلفاتی به مردم وارد نشده است