21 جدی 1396, 15:42 کابل

مقامات افغان در شمال و شمال شرق افغانستان از وجود گروههای تروریستی خارجی در این کشور ابراز نگرانی میکنند .

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان جعفر طیار موجود است.

کامنت