معاون دوم ریاست اجرایی حکومت افغانستان در حالیکه سهل انگاری حکومت در تامین امنیت شهروندان را دشمنی آشکار با مردم دانست.سخنرانی اش با شلیک چند گلوله مختل شد.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان حیدری موجود است.

27 سنبله 1397, 22:57 کابل
کامنت