30 سنبله 1397, 10:35 کابل
  • سرور دانش: دولت افغانستان به تمام مردم این کشور تعلق دارد

معاون رئیس جمهور افغانستان گفت: دولت افغانستان دولت تمام مردم شیعه وسنی این کشور بوده و به تمام مردم تعلق دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، «سرور دانش» معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان با اشاره با حضور اشرف غنی در مراسم عاشورا گفت: حضور رئیس جمهور افغانستان در مراسم نشان می‌دهد که دولت افغانستان حکومت شیعه و سنی هست و به هر دو مذهب تعلق دارد. 

وی با بیان اینکه امام حسین(ع) برای امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح امت قیام کرد، افزود: اصل ارزشمندی که اساس همه ارزش های دیگر است که پیامبر اسلام افتخار بنیانگذاری آن را داشت که حتی امروز هم جزء آرزوهای تحقق نیافته است، "برابری انسانها" قطع نظر از تعلقات دینی، اجتماعی، اقتصادی یا هر گونه وابستگی دیگر است.

معاون دوم رئیس جمهور افغانستان با بیان اینکه  نزد پیامبر هیچ انسانی با انسان دیگر متفاوت نبود و همگی با یکدیگر برابر بودند، تاکید کرد: در زمان بنی امیه این اصل پیامبر به زیر سوال رفت و امام حسین(ع) برای مبارزه با این امر به پا خواست. 

وی با بیان اینکه ما به دنبال نظامی هستیم که امام حسین (ع) در آرزوی آن بود، تاکید کرد: دولت وحدت ملی با برگزاری انتخابات سعی دارد زمینه برابری را فراهم سازد.معاون رئیس جمهور افغانستان افزود: این حکومت به همه اقوام تعلق دارد و خود را به تمام اقشار افغانستان متعلق میداند. رئیس جمهور افغانستان، رئیس جمهور تمام ملت است.

کامنت