• نمایشگاه گردشگری، صنعت غذا و شیرینی
    نمایشگاه گردشگری، صنعت غذا و شیرینی

دومین نمایشگاه گردشگری، صنعت غذا و شیرینی به مدت 3 روز در محل هتل هما مشهد برگزار شد. این نمایشگاه که افغانستان نیز از کشورهای شرکت کننده در آن بود، دیشب به کار خود پایان داد.

تگ

10 قوس 1397, 09:21 کابل
کامنت