• درخواست رییس مجلس سنای افغانستان از اشرف غنی

رییس مجلس سنای افغانستان از"محمد اشرف غنی"رییس جمهوری این کشور خواست تا چهار وزیر پیشنهادی جدید را از بین زنان انتخاب و برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند.

" فضل‌هادی مسلم یار" گفت: 12 وزیر پیشنهادی برای کسب رای اعتماد به پارلمان افغانستان معرفی شدند که تنها  خانم «نرگس نهان»وزیر پیشنهادی دولت افغانستان برای وزارت معادن و نفت رای اعتماد کسب نکرد.

عدم رای اعتماد مجلس نمایندگان به وزیر پیشنهادی وزارت معادن و نفت،واکنش رییس کمیسیون حقوق بشر، نمایندگان و فعالان مدنی افغانستان را بدنبال  داشت.

هنوز دولت افغانستان،وزیران پیشنهادی خود را برای  وزارتخانه های  امور خارجه، آموزش و پرورش، اطلاعات و فرهنگ معرفی نکرده است واین وزارتخانه‌ها همچنان با سرپرست اداره می‌شوند.

با رای عدم اعتماد مجلس نمایندگان افغانستان،به"نرگس نهان" وزیرپیشنهادی معادن و نفت ،در مجموع چهار وزارتخانه در حال حاضر توسط سرپرست اداره می شوند.

از نظر منتقدان، با گذشت بیش از سه سال ازروی کارآمدن دولت وحدت ملی افغانستان،اداره شدن برخی وزارتخانه ها توسط سرپرست،مانعی جدی فرا روی روند توسعه و بازسازی این کشوراست و نشانه ای از بی ثباتی در مدیریت کلان افغانستان، محسوب می شود.

"سید قاسم مظفری" کارشناس مسائل سیاسی درافغانستان می گوید:افرادی که در راس وزارتخانه های این کشور به عنوان سرپرست حضور دارند از صلاحیت های یک وزیر برخوردار نیستند و فرمان های آن ها ضمانت اجرایی ندارد،از نظر قانونی، کار سرپرست ها فقط برای مدت مشخصی قابل قبول است و پس از آن غیر قانونی است.  

درخواست رییس مجلس سنای افغانستان از اشرف غنی برای فراهم کردن زمینه حضور ومشارکت بیشتر زنان درکابینه ازجمله مطالباتی است که درسال های اخیربارها جامعه زنان افغانستان وگروه های مختلف جامعه مدنی این کشور، آنرا مطرح کرده اند.

با توجه به قرارگرفتن افغانستان درمسیرگذارازجامعه سنتی به جامعه فراسنتی، جامعه زنان این کشور که بتدریج ازسال های گذشته تاکنون وارد مشارکت های جدی مدنی شده وسهم حضور آنها در مراکز آموزشی شامل مدارس ودانشگاه ها هم افزایش چشمگیری یافته است،خواستارحضوربیشتردرمدیریت های ملی و محلی هستند.

درحال حاضر، ۲۸ درصد از کرسی های مجلس نمایندگان افغانستان در اختیار زنان است و ۱۷ کرسی مجلس سنای این کشور نیز به زنان اختصاص یافته است.

دوره جدید دولت-ملت سازی در افغانستان ازسال 2002 با تشکیل دولت انتقالی آغازشد و در سال 2004 به دولت انتخابی و برآمده از آرای مردم تبدیل شد.از نظر دولت افغانستان  علیرغم تجربه کوتاه این کشوردراداره امور توسط مردم براساس مدل انتخابات ،امادر بیش از پانزده سال گذشته،روند افزایشی شاخص های دموکراسی از جمله حضور بیشتر زنان در عرصه مشارکت های سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی رشد خوبی داشته است.البته باید توجه داشت که بخشی مهمی از موانع در نقش آفرینی بیشترزنان درعرصه هایی فراتر ازمحیط خانواده،نگاه سنتی به نقش آنان دراین کشور است که تغییر این نگرش به سالها زمان نیاز دارد.

در دوره حاکمیت رژیم طالبان در افغانستان که از سال 1996 آغاز و تا سال 2001 ادامه داشت، برای زنان از حقوق مختلف سیاسی، آموزشی و آزادی بیان محروم بودند. در قانون اساسی جدید افغانستان پس از فروپاشی رژیم طالبان، یک بار دیگر حقوق سیاسی و اجتماعی زنان به رسمیت شناخته شد.

"فریبا شمیم"، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان در افغانستان می گوید، وجود  فرهنگ مرد سالاری از گذشته های دور تاریخی دراین کشور، زنان را وادار به تبعیت از مردان می کند و ارزش وجودی زنان را تنها در محیط خانه می داند، این فرهنگ مردسالاری بر تدوین قواعد سیاسی نیز حاکم است و تنها مردان را برای تصدی پست های عالی سیاسی و اجتماعی مورد پذیرش قرار می دهند.

اگر چه همچنان مسئله خشونت علیه زنان یکی از چالش های جامعه افغانستان ،اما حضور بیشتر زنان در عرصه های مختلف این امید را ایجاد کرده که تا تغییرات فرهنگی و اراده جدی دولت و حاکمیت برای فراهم کردن زمینه حضور بیشتر زنان در عرصه های مدیریتی،موجب افزایش خودباوری در بین آنان و استفاده  بیشترر این کشور از توانایی های فکری و اجرایی زنان برای توسعه همه جانبه افغانستان بشود.               

15 قوس 1396, 18:50 کابل
کامنت