مردم شهرهای مختلف ایران امروز(چهارشنبه) با برپایی تظاهرات گسترده ای، اغتشاشات و فتنه انگیزی های روزهای اخیر جمعی فریب خورده را محکوم کرده و انسجام و وحدت ملی را به نمایش گذاشتند.

13 جدی 1396, 18:06 کابل
Comments