چند شهری که در شبهای گذشته هدف تفرقه افکنی آشوب گران بود با هوشیاری مردم در ارامش بود و زندگی عادی در این شهرها در جریان است.

13 جدی 1396, 18:13 کابل
کامنت