رمز ماندگاری سرود‌های انقلابی تاثیرگذاری آن و همخوانی داشتن با سلایق اقشار مختلف مردم ایران است.

13 دلو 1396, 17:15 کابل
Comments