17 عقرب 1397, 10:35 کابل
  • تلاش حکومت افغانستان برای کشاندن طالبان به میز مذاکره

تلاش حکومت افغانستان برای کشاندن طالبان به میز مذاکره

تگ

کامنت