17 عقرب 1397, 10:37 کابل
  • تحریم‌های امریکا بر ایران افغانستان را متأثر می‌سازد

مقامات افغانستان، می‌گوید که ایران از رهگذر واردات یکی از کشورهای بسیار مهم برای افغانستان است و تحریم‌های واشنگتن می‌توانند بر افغانستان نیز اثر بگذارد.

تگ

کامنت