03 قوس 1397, 09:37 کابل

«ایران زیر بار زور نمی رود» جمله ای است که وزیر امور خارجه کشورمان در کنفرانس بین المللی گفتگوهای مدیترانه ای در رم بارها بر آن تاکید کرد.

تگ

کامنت