12 قوس 1397, 11:37 کابل
  • همه پرسی قانون اساسی ایران در12قوس 1358(به روایت تصویر)

12 قوس 1358- میلیون ها نفر از مردم ایران برای شرکت در همه پرسی قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان به پای صندوق های رأی رفتند و با آرای مثبت خود، به این قانون رسمیت دادند.

تگ

کامنت