18 جدی 1397, 12:36 کابل
  • بزرگترین وارد کنندگان اسلحه در جهان در سال 2017
کامنت