02 سرطان 1398, 12:12 کابل
  • \
    \"سواحل مکران\" گنج نهفته ایران

سواحل مكران با داشتن ظرفیت های فراوان و قرار داشتن در موقعیت جغرافیایی ویژه از اهمیت بالای استراتژیكی برای ایران برخوردار است به گونه ای كه از آن به عنوان "گنج نهفته" یاد می شود.

تگ

کامنت