05 سرطان 1398, 16:56 کابل
  • ترامپ و توهم تحریم!
    ترامپ و توهم تحریم!

دونالد ترامپ با تصور فشار بر ایران همه دپیلماسی خارجی خود بر اساس تحریم بنا نهاده است!

تگ

کامنت