19 اسد 1398, 14:31 کابل
  • معانی برائت از مشرکین در دوران ما؛ بیزاری از مستکبران
کامنت