سازمان ملل اعلام از آوارگی حداقل 300 هزار روهینگیایی در روزهای اخیر خبر داد.

سازمان های امداد رسان درباره شیوع بیماری، کمبود آب، غذا و دارو در بین آوارگان روهینگیایی هشدار داده اند. 

21 سنبله 1396, 08:58 کابل
Comments