19 جدی 1397, 11:30 کابل

با گذشت هفته ها از آغاز اعتراضهاي مردم فرانسه به سياستهاي دولت، مشت آهنین الیزه مقابل معترضان همچنان ادامه دارد.

تگ

کامنت