مطبوعات

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 2 ثور 1398

  بررسی مطبوعات چاپ کابل 2 ثور 1398

  ثور 02, 1398 13:05

  "اول جوزا ،بحرانی دیگر برای کشور"و" دادگاه عالی به داد غنی رسید" عناوین مهم سرمقالات امروز چاپ کابل است.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 1 ثور 1398

  بررسی مطبوعات چاپ کابل 1 ثور 1398

  ثور 01, 1398 16:02

  "چرا از یک سوراخ بارها گزیده می شویم" ،"مبارزه با تروریسم تنها راه باقی مانده" و "به مردم افغانستان هم تضمین مبارزه با تروریسم بدهید" عناوین مهم سرمقالات امروز روزنامه های چاپ کابل است.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل ۳۱ حمل 1398

  بررسی مطبوعات چاپ کابل ۳۱ حمل 1398

  حمل 31, 1398 13:15

  "مذاکرات صلح و مرز باریک میان همکاری و دخالت" ،" ناکامی دیپلماتیک" و "انتخابات پارلمانی را از اسارت بکشید" عناوین مهم سرمقالات امروز روزنامه های چاپ کابل است.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 27حمل 1398

  بررسی مطبوعات چاپ کابل 27حمل 1398

  حمل 27, 1398 15:57

  "کنفرانس دوحه و ضرورت صدای واحد" ، "چگونه برنامه ی صلح به پیش برده شود" و "در مورد جرگه باید اجماع ایجاد شود"، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 26 حمل 1398

  بررسی مطبوعات چاپ کابل 26 حمل 1398

  حمل 26, 1398 17:19

  " تقابل بیشتر به نفع نیست" و " کار صلح به حکومت پس از انتخابات واگذار شود" ، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 25 حمل 1398

  بررسی مطبوعات چاپ کابل 25 حمل 1398

  حمل 25, 1398 15:57

  "از خالد تا الفتح" و "روند صلح و مسیر های انحرافی ای که طی شده است"، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 24 حمل 1398

  بررسی مطبوعات چاپ کابل 24 حمل 1398

  حمل 24, 1398 16:05

  "غنی دن کیشوتی بدون سانجو " ، " امتیازهای نقد به طالبان و تضمین تداوم جنگ " و " چرخش خشونت متوقف شود " ، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 21 حمل 1398

  بررسی مطبوعات چاپ کابل 21 حمل 1398

  حمل 21, 1398 14:30

  "بهار جرگه ی مشورتی صلح خوب نیست" و "ضرورت تعیین خطوط قرمز برای صلح " ، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 20 حمل 1398

  بررسی مطبوعات چاپ کابل 20 حمل 1398

  حمل 20, 1398 17:37

  "محاکمه ی غیابی نقض حاکمیت قانون " ، " حکومت و مدیریت کارآمد جنگ در سال جاری " و " از مذاکره ی طالبان با طالبان حمایت نشود"، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.