17 جدی 1395, 12:40 کابل

مشکلات سینماگران در هرات - تاکید بر برگزاری جشنواره های بزرگ ادبی در افغانستان - نگرانی از ترویج افراطی گری و .....

تگ

کامنت