21 حوت 1395, 17:10 کابل

در این برنامه ضمن اعلام موضوع جدید " هویت" ، سفری داریم با هدف هویت طبیعی فاریاب و نیز یک گفتگو با جوان با استعداد مهاجر.

کامنت