حمله به شفاخانه (چهارصد بستر) محمد داوود خان کابل

24 حوت 1395, 16:13 کابل
Comments