25 حوت 1395, 13:41 کابل

فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر سخن نو آر که نو را حلاوتی است دگر

کامنت