26 حوت 1395, 11:52 کابل

شبنم ما را به حیرت آب می باید شدن کز دل هر ذره طوفانی دگر دارد بهار

کامنت