28 حوت 1395, 11:27 کابل

سبز است رنگ بودن ما رنگ زندگی جز حرف عشق نیست به فرهنگ زندگی امروز هم برای تو آغاز می کنیم بار دگر ترنم آهنگ زندگی

کامنت