10 میزان 1396, 09:45 کابل

مسجد در حفظ و تقویت مبانی فکری و فرهنگی اسلام نقش بسیار مهمی دارد.

کامنت