17 میزان 1396, 09:45 کابل

. مسجد با آموزش و تعمیق فرهنگ دینی، شناخت لازم از این فرهنگ را برای مسلمانان ایجاد می‌کند، شناختی که، عقاید انسان را محکم و پایدار کرده و خودباوری لازم را برای دفاع از ارزشها و مقابله با فرهنگ مهاجم ، ارائه می دهد. در سایه این آموزش‌ِ مسجد ، تعهّد مسلمانان افزایش می‌یابد و سلاح کارگشایی به نام غیرت دینی در مبارزه با تهاجم فرهنگی ایجاد می‌شود

کامنت