23 میزان 1396, 09:45 کابل

یکی از احکام و آداب مسجد، به جا آوردن "نماز تحیت" پس از داخل شدن به مسجد برای رعایت ادب و احترام نسبت به خانه خداوند است

کامنت