15 عقرب 1396, 09:45 کابل

مسجد به عنوان اصلی ترین پایگاه مردمی، بهترین مکان برای تقویت ایمان و مهم ترین مرکز برای گسترش فعالیت های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی امور اقتصادی مسلمانان است

کامنت