06 قوس 1396, 09:45 کابل

نماز جماعت،‌ از باشکوه ترین و معنوی ترین اجتماعات دنیا است. از این رو دارای فضیلت و ثواب بسیاری است. برای هر قدمی که انسان به سوی مسجد و نماز جماعت بر می دارد، ثواب و حسنه در نظر گرفته شده و اگر تعداد نمازگزاران از ده نفر تجاوز کند کسی جز خداوند حساب ثواب آن را نمی داند

کامنت