26 قوس 1396, 15:30 کابل

موضوع برنامه:علایم ظهو منجی و آشنایی با جریانهای مثبت ومنفی که قبل از ظهور نقض آفرینی می کنند.

کامنت