در برنامه امروز اسلام و تندرستی راجع به روایات اسلامی پیرامون اهمیت بهداشت دهان و دندان و اهمیت مسواک زدن صحبت می شود.

12 دلو 1396, 10:45 کابل
Comments