18 دلو 1396, 12:40 کابل

چشم اندازی بر پروژه صلح دولت افغانستان با طالبان این بار از راه جنگ .

کامنت