22 حمل 1397, 11:30 کابل

بدون حکومت، می شود زندگی کرد، ولی بدون کتاب و مطبوعات نمی شود.

کامنت