بدون حکومت، می شود زندگی کرد، ولی بدون کتاب و مطبوعات نمی شود.

22 حمل 1397, 11:30 کابل
Comments