29 حمل 1397, 12:10 کابل

جهان کتابی بسیارعالی است ولی کسی که خواندن نمی داند فایده ای از محتوای آن بر نتواند گرفت.

کامنت