31 حمل 1397, 12:10 کابل

خواندن، انسان را کامل می کند و سخنرانی و گفتگوی او را حضور ذهن و سرعت انتقال می دهد.

کامنت