21 ثور 1397, 14:00 کابل

گزارش اداره احصائیه مرکزی از افزایش فقر در افغانستان

کامنت