محکومبت جهانی قتل عام فلسطینیان توسط صهیونیست ها

26 ثور 1397, 15:00 کابل
Comments