07 جوزا 1397, 15:30 کابل

موضوع برنامه:سخنان اخیر ترامپ در مورد پناهندگان

کامنت