موضوع برنامه:سخنان اخیر ترامپ در مورد پناهندگان

07 جوزا 1397, 15:30 کابل
Comments