08 سرطان 1397, 15:40 کابل

این حرفهای توست که اینک غزل شده/ حرفی که تارسیده به لبها عسل شده

کامنت