این حرفهای توست که اینک غزل شده/ حرفی که تارسیده به لبها عسل شده

08 سرطان 1397, 15:40 کابل
Comments