12 سرطان 1397, 12:40 کابل

خط آهن حیفا – خلیج فارس نمادی از ابعاد مخاطره آمیز بخش اقتصادی "معامله قرن"،درخواست شورای زنان فلسطینی برای برگزاری تظاهرات در مخالفت با طرح آمریکایی «معامله قرن»

کامنت