22 سرطان 1397, 15:00 کابل

بررسی نشست علمای کشورهای اسلامی در مورد صلح و امنیت افغانستان در عربستان سعودی و تاثیرات احتمالی آن

تگ

کامنت