09 سرطان 1397, 15:30 کابل

ناکامی دشمنان در ضربه زدن به ایران اسلامی ، تاکید براقتدار علمی و هسته ای جمهوری اسلامی ایران ، بررسی تقسیم ولایت غزنی به سه حوزه انتخاباتی

کامنت