16 سرطان 1397, 12:40 کابل

انتقاد مجلس نمایندگان و رئیس اجرائیه از تصمیم یکجانبه حکومت افغانستان در مسائل ملی ،انتقاد معاون رئیس اجرایی دولت وحدت ملی از "اشرف غنی"،مخالفتها و اعتراضات به بازداشت قیصاری از سوی دولت افغانستان

کامنت