29 سرطان 1397, 15:00 کابل

بررسی موضوع تمایل امریکا برای مذاکره مستقیم با طالبان، واکنش دولت افغانستان و مسایل مربوط به آن

تگ

کامنت