بررسی موضوع تمایل امریکا برای مذاکره مستقیم با طالبان، واکنش دولت افغانستان و مسایل مربوط به آن

Tags

29 سرطان 1397, 15:00 کابل
Comments