29 سرطان 1397, 14:40 کابل

کوچه های مهربانی را قدم می زد دلم/ تا که با تو همدل و همراه گردد نازنین

تگ

کامنت