07 اسد 1397, 13:48 کابل

انسانیت مرز ندارد، عشق مرز ندارد، صداقت و مهربانی مرز ندارد، مرزها چیزی مثل رنگ پوست هست که ملاک انسانیت نیست.

تگ

کامنت