12 اسد 1397, 15:00 کابل

مذاکره امریکایی ها با طالبان در مورد صلح افغانستان و مسایل پیرامون آن

تگ

کامنت