19 اسد 1397, 15:00 کابل

بررسی وضعیت گروه های تروریستی مانند طالبان و داعش در افغانستان و سیاست حکومت در قبال آنان

تگ

کامنت